Partnerji

Podjetje Agenti nepremičnine je bilo ustanovljeno z namenom posredovanja v prometu z nepremičninami. Ukvarjamo se s posredovanjem pri prodaji, nakupu, oddaji in najemu nepremičnin.

Vizija našega dela je usmerjena predvsem v oblikovanje sodobnega pristopa za trženje nepremičnin, ki je strokovno, prožno in kvalitetno.
Vsi nepremičninski posredniki imajo pridobljeno licenco za posredovanje v prometu z nepremičninami pri Ministrstvu za okolje in prostor. Agencija ima zavarovano odškodninsko odgovornost pri zavarovalnici Triglav.

 

  • Svetujemo in pridobivamo informacije na nepremičninskem trgu,
  • uredimo cenitev nepremičnin z uradnimi cenilci,
  • preverjamo stanje nepremičnin,
  • sodelujemo pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov,
  • priprava vseh vrst pogodb,
  • ureditev vsega potrebnega za oblikovanje etažne lastnine (geodetske storitve, akt o oblikovanju etažne lastnine, vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo);
  • uredimo potrebne listine in predloge za vpis v zemljiško knjigo in vso drugo dokumentacijo.

Nepremičninska družba Agenti nepremičninsko posredovanje d.o.o., Trg svobode 14, 2310 Slovenska Bistrica in vsi pogodbeni partnerji v skupini Agenti, iz Pogodbe o
posredovanju pri prometu z nepremičninami sprejme na podlagi Zakona o nepremičninskem posredovanju
ZNPosr-UPB1 (Ur. l. RS, {t. 72/2006) in obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, {t. 83/2001) naslednje
SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA
pri posredovanju v prometu z nepremičninami
I. Uvodne določbe
Splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo nepremičninska družba sklene z
naročiteljem. Sestavni del vsake pogodbe o posredovanju je tudi veljavni cenik storitev nepremičninske družbe,
za katero opravljajo posle posredovanja nepremičninski posredniki s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva
in so vpisani v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu.
Izrazi v teh splošnih pogojih pomenijo:
Nepremičninski posrednik oziroma nepremičninska posrednica (v nadaljnjem besedilu: nepremičninski
posrednik) je fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o
zaposlitvi oziroma drugi pravni podlagi, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva in je vpisana v imenik
nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu.
Posredovanje pri prometu z nepremičninami pomeni opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti
posredništva v prometu z nepremičninami, pri čemer posamezni posli posredovanja v prometu z
nepremičninami vsebujejo vse dejavnosti pri vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo osebo ter pri
pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, katerih predmet je določena nepremičnina. To so predvsem
kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga razmerja, ki se vzpostavijo na določeni nepremičnini.
Naročitelj je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju.
Tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim
pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino.
Naročiteljevi družinski člani so naročiteljev zakonec ali oseba, s katero naročitelj živi v zunajzakonski
skupnosti, v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, njuni otroci oziroma posvojenci, starši
in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati.
II. Pogodba o posredovanju
1. Nepremičninska družba in naročitelj skleneta pogodbo o posredovanju nepremičnin. Splošni pogoji
poslovanja in cenik storitev so sestavni del vsake sklenjene pogodbe o posredovanju in so naročitelju izročeni
skupaj s pogodbo.
2. V primeru, da so si določila teh splošnih pogojev poslovanja in pogodbe o posredovanju nepremičnine v
nasprotju, veljajo določbe pogodbe o posredovanju.
Nepremičninski posredniki in pomožni sodelavci
1. V nepremičninski družbi so lahko zaposleni tako nepremičninski posredniki kot tudi pomožni sodelavci, ki
opravljajo določene storitve za nepremičninsko družbo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugi pravni podlagi.
2. Nepremičninska družba s pogodbo o posredovanju določi nepremičninske posrednike, ki bodo za naročitelja
opravljali storitve posredovanja nepremičnin.
3. Oglede na terenu ter tudi nekatere druge storitve, ki niso posebej naštete v teh pogojih, lahko opravlja tudi
druga oseba, ki je zaposlena v nepremičninski družbi na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali na drugi pravni
podlagi; torej ne samo nepremičninski posrednik, določen v pogodbi o posredovanju.
4. Ne glede na določbe 3. točke, pa so za naročitelja edine pravno relevantne le tiste informacije v zvezi s
posredovano nepremičnino, ki jih le-ta dobi od odgovornega nepremičninskega posrednika, določenega s
pogodbo o posredovanju.
III. Provizija
1. Naročitelj je dolžan nepremičninski družbi plačati provizijo za posle posredovanja, če je bilo posredovanje
uspešno in je pripeljalo do sklenitve posla, to je punktacije o prodaji in ari ali glavne listine pogodbe, ki je
predmet poslov posredovanja nepremičnine.
2. Za primere posredovanja pri nakupu ali prodaji nepremičnin ima nepremičninska družba pravico do provizije
v višini do 4,0 % od pogodbene vrednosti v skladu z dogovorom po pogodbi oziroma veljavnim cenikom, ki je
sestavni del teh splošnih pogojev poslovanja. Provizija se lahko v skladu z dogovorom deli na obe strani
pravnega posla.
3. Za primere posredovanja pri najemu oziroma oddaji nepremičnine ima nepremičninska družba pravico do
provizije v višini enomesečne najemnine, ki jo zaračuna najemodajalčevi strani, in enomesečne najemnine, ki
jo zaračuna najemnikovi strani, ali v skladu z dogovorom med strankama najemne pogodbe v drugačnem
sorazmerju.
4. Nepremičninska družba ima pravico do prejema provizije za posredovanje tudi, če pogodbeni stranki
pozneje odstopita od sklenjene pogodbe.
5. Nepremičninska družba ima pravico do prejema provizije za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj
oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s
tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik nepremičninska družba in je bila ta pogodba sklenjena v
šestih mesecih po prenehanju ali odstopu od pogodbe o posredovanju.
6. V primeru ekskluzivnega posredovanja ima nepremičninska družba pravico do prejema provizije za
posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj sklene pravni posel prodaje v zvezi s predmetno nepremičnino, ki je
predmet ekskluzivne pogodbe o posredovanju, s tretjo osebo, ki jo je našel sam, plačilo za posredovanje pa
mora temeljiti na že opravljenih poslih in ne sme presegati ene četrtine s pogodbo dogovorjene provizije ter je
pogodba o pravnem poslu sklenjena v 6. (šestih) mesecih po prenehanju ali odstopu od ekskluzivne pogodbe
o posredovanju.
7. Če je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000 EUR, omejitve o maksimalni proviziji ne veljajo
in se obračunavajo v skladu z dogovorom v pogodbi oziroma cenikom, ki je sestavni del teh splošnih pogojev
poslovanja.
8. Provizija zapade v plačilo v skladu s pogodbo o posredovanju oziroma pogodbo o izvajanju storitev ob
sklenitvi pisnega pravnega posla o prodaji/nakupu/oddaji/najemu nepremičnine med naročiteljem in tretjo
osebo oziroma narčiteljevim ožjim družinskim članom oziroma predkupnim upravičencem. Pravni posel je
sklenjen, ko je podpisana listina, ki vsebuje bistvene sestavine pravnega posla, ki je predmet posredovanja.
IV. Opis poslov, ki so zajeti v proviziji
1. Sklenitev pogodbe o posredovanju.
2. Preveritev dejanskega stanja nepremičnine (ogled nepremičnine).
3. Preveritev pravnega stanja nepremičnine (lastninska pravica in druge stvarne in obligacijske pravice, ki
bremenijo nepremičnino na podlagi dostopnih listin) ter pridobitev listin in potrdil, potrebnih za sklenitev
pravnega posla pri pristojnih organih, za katere je naročitelj zavezan plačati upravno ali sodno takso ali
pristojbino.
4. Seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine ter zanesljivo
opozarjanje na ugotovljene napake.
5. Seznanjanje naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerami in svetovanje pri oblikovanju prodajne, nakupne,
najemne, menjalne cene oziroma vrednosti nepremičnine.
6. Pisna opozorila, obvestila in potrdila.
7. Organizacija stikov s tretjimi osebami in osebna prisotnost pri ogledu oz. predstavitvi nepremičnin, ki so
predmet posredovanja, ter telefonska in pisna korespondenca.
8. Posredovanje pri pogajanjih za sklenitev pravnega posla ter pri pripravi tega pravnega posla.
9. Predložitev pogodbe notarju za overitev podpisa prodajalca oz. osebe, katere pravica se omejuje oz.
preneha.
10. Oglaševanje nepremičnin v obsegu in na način, ki je običajen za tisto vrsto nepremičnine, za katero je
sklenjena pogodba o posredovanju.
V. Dodatni posli, ki niso zajeti v proviziji in so predmet posebnega plačila ter bremenijo
naročitelja
1. Oglaševanje, ki presega obseg običajnega oglaševanja za tisto vrsto nepremičnine, za katero je sklenjena
pogodba o posredovanju, izkazano z računi izvajalcev.
2. Ureditev zemljiškoknjižnega stanja nepremičnine (priprava predlogov za vpis v zemljiško knjigo:
predznamba, zaznamba, vknjižba lastninske pravice idr.).
3. Priprava napovedi in prijava pogodbe pri pristojnem Davčnem uradu Republike Slovenije za odmero davka
od prometa nepremičnin in morebitnega davka od dobička iz kapitala.
4. Sestava pisne listine soglasja volj, torej listine pravnega posla prodaje, najema, zakupa oziroma drugih
pogodb.
5. Po potrebi narččitev izdelave cenilnega zapisnika tržne vrednosti za potrebe davčnega ali drugega postopka
in druge vloge ustreznim organom.
6. Sestava primopredajnega zapisnika in sodelovanje pri primopredaji nepremičnine.
7. Izdelava vizualne prezentacije nepremičnine, primerne za predstavitev na internetu, izložbenih oglasih in
podobno, ki presega običajno kvaliteto ali obseg.
8. Takse in pristojbine pri pridobitvi listin in potrdil, potrebnih za sklenitev pravnega posla pri pristojnih organih,
za katere je naročitelj zavezan plačati upravno ali sodno takso ali pristojbino.
9. Druge storitve, za katere se naročitelj in nepremičninska družba posebej pisno dogovorita s pogodbo o
posredovanju ali na kakšni drugi pravni podlagi.
10. Za te dodatne storitve iz prejšnjih točk naročitelj izpolni naročilnico, ki ima naravo dodatka k predmetni
pogodbi o posredovanju. Dodatne storitve se plačajo po izstavljenem računu v skladu s cenikom, ki je sestavni
del teh splošnih pogojev poslovanja.
11. Stranka je dolžna nepremičninski družbi povrniti ali vnaprej založiti le stroške sodnih in upravnih taks,
stroške notarskih storitev ter stroške davka od prometa nepremičnin, v kolikor je s pogodbo o posredovanju
dogovorjeno, da nepremičninska druž`ba opravi celoten kupoprodajni postopek.
12. Za morebitne dodatne storitve, ki niso opredeljene v ceniku storitev in se jih ob podpisu pogodbe o
posredovanju ne da predvideti, se lahko naročitelj in nepremičninska družba kasneje posebej pisno
dogovorita z naročilnico, kot to izhaja iz 10. točke tega člena.
13. Cenik storitev je priloga k tem splošnim pogojem poslovanja in kot tak del pogodbe o posredovanju,
objavljen pa je tudi v poslovnih prostorih nepremičninske družbe ter na internetnih straneh družbe www.agent-nep.
si.
VI. Obveznosti naročitelja
1. Ob sklenitvi pogodbe o posredovanju je naročitelj zavezan nepremičninsko družbo obvestiti o vseh
okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitev posredovanja – stanje nepremičnine, pravne in stvarne
napake, obremenitve nepremičnine s stvarnimi ali z obligacijskimi pravicami, nejasnosti meja, posegi na
nepremičnini, spremembe v ceni ipd.
2. Naročitelj mora ob sklenitvi pogodbe o posredovanju nepremičninskemu posredniku nepremičninske družbe
izročiti tudi kopije vse razpoložljive dokumentacije v zvezi z nepremičnino (verigo kupoprodajnih pogodb,
ažuren zemljiškoknjižni izpisek, tehnično dokumentacijo, potrjeno pravnomočno gradbeno in uporabno
dovoljenje, načrt parcele, ažurno lokacijsko informacijo ipd.), originale pa predložiti na vpogled.
3. V primeru, da naročitelj sam najde tretjo osebo (kupca/prodajalca/najemnika) in z njo sklene pogodbo, je
dolžan o tem nemudoma in izrecno pisno obvestiti nepremičninsko družbo ali nepremičninskega posrednika ter
predložiti kopijo, listine o sklenjenem pravnem poslu pogodbe za preveritev tretje osebe v evidenci napotenih
oseb s strani nepremičninske družbe, original pa na vpogled, sicer odgovarja za stroške in škodo.
4. Prav tako je naročitelj dolžan izrecno pisno obvestiti nepremičninsko družbo ali njenega nepremičninskega
posrednika o tem, da je sklenil pogodbo o posredovanju ali drugo pogodbo o odsvojitvi ali obremenitvi ali
nakupu nepremičnine sam ali preko druge posredniške družbe, v kolikor je bilo dogovorjeno neekskluzivno
posredovanje.
5. V primeru ekskluzivnega posredovanja je naročitelj dolžan, če sam najde zainteresirano tretjo osebo, o tem
nemudoma obvestiti nepremičninsko družbo ali nepremičninskega posrednika ter nepremičninski družbi
prepustiti izpeljavo postopka kupoprodaje.
6. Naročitelj in njegovi ožji družinski člani pridobljenih informacij iz baze podatkov nepremičninske družbe brez
soglasja slednje ne smejo posredovati drugim pravnim in fizičnim osebam, saj v nasprotnem primeru kazensko
in materialno odgovarjajo za nastalo škodo.
7. Nepremičninskemu posredniku in napotenim tretjim osebam mora naročitelj omogočiti dostop do
nepremičnine in njen ogled ter konstruktivno sodelovati pri pogajanju in oblikovanju končnih pogojev za
sklenitev pravnega posla, predvsem pa delovati v skladu z dobro vero in poštenjem.
8. V primeru neresničnih podatkov ali ponarejenih listin, ki jih naročitelj sporoči ali predloži nepremičninski
družbi, naročitelj sam neomejeno kazensko in materialno odgovarja za škodo, povzročeno s temi dejanji in
listinami, pri čemer je odgovornost nepremičninske družbe v celoti izključena.
9. Kadar nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja za naročitelja, ki želi ostati anonimen, ni
zavezana tretji osebi, ki bi z naročiteljem želela skleniti pravni posel, izdati identitete naročitelja vse do sklenitve
pravnega posla.
10. Nepremičninska družba mora pri opravljanju storitev posredovanja v enaki meri skrbeti za zaščito interesov
tako naročitelja kot tudi tretje osebe, s katero je naročitelja spravila v stik, in pri tem ravnati nepristrano, razen
kadar na podlagi izrecnega dogovora z naročiteljem zastopa samo naročiteljeve interese.
VII. Zavarovanje odgovornosti za škodo
Nepremičninska družba ima zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati iz opravljanja dejavnosti
posredovanja pri prometu nepremičnin. Nepremičninska družba ima zavarovano poklicno odgovornost za
škodo. Zavarovanje krije odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo
pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami. Naziv zavarovalnice, številka zavarovalne police ter
zavarovalna vsota so navedeni v pogodbi o posredovanju.
VIII. Oglaševanje
1. Nepremičninska družba se v teh pogojih zaveže oglašševati nepremičnine, za katere je z naročnikom sklenila
pogodbo o posredovanju, na svojih oglasnih mestih in v sredstvih javnega obveščanja v obsegu in na način, ki
je običajen ter se ji zdi primeren za to vrsto nepremičnine.
2. Naročitelj se lahko z nepremičninsko družbo dogovori za povečan obseg oglaševanja. V tem primeru je
naročitelj dolžan izpolniti naročilnico, ki ima naravo dodatka k predmetni pogodbi o posredovanju in na podlagi
izstavljenega računa plačati stroške, ki presegajo običajen obseg oglaševanja.
3. Nepremičninska družba ima izdelane spletne strani na internetu, na katerih oglašuje nepremičnine, za katere
opravlja posle posredovanja. Pri tem z vabilom k dajanju ponudb s strani tretjih oseb le-tem posreduje osnovne
podatke o nepremičnini, predvsem vrsto nepremičnine, lego ter pogoje naročitelja, pod katerimi je pripravljen
sprejeti ponudbe tretjih oseb in z njimi skleniti posel, to je predvsem ceno. Nekatere nepremičnine
nepremičninska družba predstavi tudi z vizualno predstavitvijo.
4. Nepremičninska družba naročitelja seznanja, da je na podlagi Energetskega zakona (Zakona o spremembah
in dopolnitvah energetskega zakona (EZ-B) (Ur.l. RS {t. 118/2006, z dne 17.11.2006) in (EZ-E) (Ur.l. RS {t.
10/2012, z dne 10.02.2012) naročitelj zavezan pridobiti veljavno energetsko izkaznico.
IX. Trajanje pogodbe o posredovanju
Pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami je sklenjena za določen čas največ devet mesecev (9)
in se lahko sporazumno podaljša.
Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami, če to ni v nasprotju
z dobro vero in s poštenjem. Odpoved mora biti pisna in poslana s priporočeno pošiljko, z navedbo razlogov za
odpoved pogodbe. Odpoved začne učinkovati, ko jo druga pogodbena stranka prejme.
X. Razno
1. Nepremičninska družba sme posle posredovanja prenesti tudi na druge nepremičninske agencije po
predhodnem soglasju naročitelja, pri čemer mora seznam teh nepremičninskih agencij naročitelju sporočiti.
2. Ostale okoliščine, ki se nanašajo na poslovanje nepremičninske družbe in niso posebej opredeljene v teh
splošnih pogojih, urejajo določila veljavne zakonodaje, ki ureja to področje, predvsem pa Zakon o
nepremičninskem posredovanju (Ur. l. RS, {t. 42/2003 in 47/2006) ter Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, {t.
83/2001).
3. Splošni pogoji poslovanja nepremičninske družbe začnejo veljati z dnem njihovega sprejema.
4. Splošni pogoji poslovanja so objavljeni v poslovnih prostorih nepremičninske družbe ter na internetnih
straneh družbe www.agenti-nep.si.
Splošni pogoji veljajo od dne 1. 2. 2011 ter so dopolnjeni s 28. 11. 2014.


 

 

   
SESTAVA POGODB  

Vodenje in izvedba postopka prodaje/nakupa nepremičnine: prodajna pogodba
(do 3 lastniki), namenska raba, potrdilo o uveljavljanju predkupne pravice občine,
davčna napoved (DPN, kapitalski dobiček), overitev pogodbe/hramba, fiduciarni
račun – enostavni pravni posel

Vodenje in izvedba postopka prodaje/nakupa nepremičnine: predpogodba,                  
namenska raba, potrdilo o uveljavljanju predkupne pravice občine, postopek v
zvezi z odobritvijo pravnega posla UE, prodajna pogodba, davčna napoved
(DPN, kapitalski dobiček – svetovanje), overitev pogodbe/hramba, fiduciarni
račun (do 3 lastniki), zahtevnejši pravni posel

Sestava prodajne pogodbe (do 3 lastniki)                                                               

Sestava predpogodbe, Služnostne pogodbe                                                                                            

Sestava najemne pogodbe                                                                                      

Sestava darilne pogodbe                                                                                          

Davčna napoved (DPN, kapitalski dobiček – svetovanje)                                         

Pridobitev zemljiškoknjižnega izpiska – original (k ceni se prištejejo morebitne takse)

Hramba denarja na fiduciarnem računu – do 3 lastniki (vsak dodatni lastnik 10,00€ brez DDV)

Pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča (k ceni se prištejejo morebitne takse)

Pridobitev katastrskega načrta – mapna kopija (k ceni se prištejejo morebitne takse)

Overitev pogodbe/hramba                                                                                           

Pridobitev potrdila o predkupni pravici (k ceni se prištejejo morebitne takse)

Postopek v zvezi z odobritvijo pravnega posla (k ceni se prištejejo morebitne takse)

Pridobitev drugih listin – cena za posamezno listino (k ceni se prištejejo morebitne takse)

Ogled nepremičnine brez sklenitve posredniške pogodbe                                          

Kilometrina, cena za prevožen kilometer                                                                       

Nepremičninsko svetovanje na področju nepremičnin – 1 ura                                    

Prvi ogled nepremičnine je vključen v provizijo na podlagi pogodbe o                              
posredovanju. če pa je pogodba o posredovanju s strani naročitelja predčasno
prekinjena, se prvi ogled zaračuna v višini

Naročeno vodenje ogledov                                                                                           

Seznanitev naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine

Dan oglaševanja v sredstvih javnega obvščanja                                                         

Dan oglaševanja na nepremičninskem spletnem portalu AGENTI

Oglaševanje prodaje na oglasnih panojih ali v vitrinah ali izložbah in na spletni                 
strani posrednika je vključeno v provizijo na podlagi pogodbe o posredovanju. če
pa je pogodba o posredovanju s strani naročitelja predčasno prekinjena, se za
vsak dan zaračuna znesek v višini

Vsak ogled nepremičnine s tretjo osebo je vključen v provizijo na podlagi                       
pogodbe o posredovanju. Če pa je pogodba o posredovanju s strani naročtelja              predčasno prekinjena, se vsak ogled zaračuna v znesku

350,00 EUR


 

750,00 EUR 

150,00 EUR

100,00 EUR

200,00 EUR

200,00 EUR

100,00 EUR

15,00 EUR

30,00 EUR

20,00 EUR

20,00 EUR

35,00 EUR

20,00 EUR

100,00 EUR

 20,00 EUR

50,00 EUR

0,42 EUR

50,00 EUR

50,00 EUR

 

50,00 EUR

25,00 EUR

30,00 EUR

8,00 EUR

4,00 EUR


 

45,00 EUR

 

DDV ni obračunan po 1. točki 94. člena ZDDV-1.
CENIK STORITEV velja od 01. 10. 2014.
 

 

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Agenti, Nepremičninsko posredovanje d.o.o.